การฝังกลบขยะมูลฝอยและการจัดการกลิ่น (Landfill Garbage and Odor Management)

landfill 3


Presentation9

วิธีการกำจัดกลิ่น (Odor Solution):-

เราช่วยกำจัดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์รวมทั้งแอมโมเนียม ไฮโดรเจนซัลเฟต บุหรี่ และกลิ่นไม่พึงประสงค์อีกมากมาย

We helped eliminate most of the unpleasant odor including Ammonia, Hydrogen Sulfide, Cigarettes and many others bad smell

Contact Us for more details

 

กรณีศึกษา (Case Study):-

1. การบริหารจัดการพื้นที่จัดเก็บขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร

Bangkok metropolitan administration garbage landfill management

BMA ใช้วิธีการแก้ปัญหาของเรา เพื่อควบคุมและขจัดกลิ่นเหม็นในพื้นที่จัดเก็บขยะมูลฝอย นอกจากนี้รถเก็บขยะก็ยังใช้วิธีการของเรา เพื่อให้แน่ใจว่า การออกไปเก็บขยะในแต่ละครั้งนั้น กลิ่นเหม็นจะไม่รบกวนชุมชนมากเกินไป โดยการพ่นสเปรย์บนตัวถังที่บรรจุขยะเป็นประจำ ซึ่งจะช่วยยืดอายุการใช้งานออกไป วิธีการของเราช่วยป้องกันการกัดเซาะตัวรถเก็บขยะที่เกิดจากน้ำเสีย

BMA used our Garbage Solution to control & eliminate Landfill odor. The garbage truck also equipped with our solution to make sure the garbage collection trip remained undisturbing to the community. By spraying regularly on the truck will help prolong the truck lifespan as we prevent the truck body erosion caused by waste water.

การบริหารจัดการขยะของกรุงเทพมหานคร