เกี่ยวกับเรา (About Us)

การสร้างรากฐานสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตข้างหน้า…

ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี จำนวนที่เพิ่มขึ้นของประชากร และมาตรฐานในการครองชีพที่ดีขึ้นเป็นการสร้างปัญหาให้กับสิ่งแวดล้อม:

Paving the ecology foundation for our future generations…

With technology advancement, population explosion and improved living standard come environmental issues:

 • การจัดการของเสียที่มีมากเกินไปไม่สามารถกำจัดได้ (Excessive Unmanaged Waste)
 • มลพิษทางน้ำและอากาศ (Increased Water and Air Pollution)
 • ทรัพยากรและการใช้พลังงานที่มากขึ้น (Greater Resources and Energy Consumption)

เราอยู่ที่นี้เพื่อความ มีประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่าย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมการบริการ

We are here to provide an effective and cost savings solution especially for hospitality industry…

มลพิษจาก (Pollution due to):-

 1. การเติบโตของประชากร (Rapid Population Growth)cropped-crowded-population-2.jpg
 2. การปล่อยน้ำเสียที่ไม่เป็นตามระบบ (Unregulated Waste Discharge)pollution 1
 3. การใช้สารเคมีและการถ่ายเทสารที่มากเกินไป (Excessive Chemical Usage and Discharge)20180307_130303
 4. การเกษตรที่ทำลายธรรมชาติ การใช้ปุ๋ยเคมี (Aggressive Agriculture Activities, Chemical Fertilizers)Chemical Fertilizers
 5. ต่อต้านสิ่งมีพิษ (Anti-Septic Overdosed)chicken farming
 6. การจัดการขยะที่ไม่มีประสิทธิภาพ (Ineffective Garbage Management)landfill 3

เรามุ่งเน้นการแก้ปัญหามลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมทั่วโลก
การใช้เทคโนโลยีชีวภาพอินทรีย์ที่พัฒนาขึ้นภายในโดยนักวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพของเรา…

We focus on solving the environmental pollution issue globally
using organic bio-tec developed internally by our qualified Scientists….

เราสามารถที่จะกำหนดผลิตภัณฑ์ของเราขึ้นอยู่กับความต้องการเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม…

We are able to formulate our product based on specific requirement pertaining to environmental pollution issue…

วิธีการแก้ไขเชิงพาณิชย์ 4 ประเภทหลัก (Commercial Solution @ 4 Major sections):

 1. การจัดการขยะมูลฝอย (Landfill Management)
 2. การบำบัดน้ำเสีย (Waste Water Treatment)
 3. การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (Aquaculture Supplement)
 4. การฟื้นฟูที่ดิน (Land Remediation)

Sentinel Profile 2018 Internet Version