การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในแบบใหม่ที่ทันสมัย (A new dawn in environmental pollution treatment)

กรณีศึกษา (Case Studies):-

สาหร่ายสีเขียวที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ในภาพด้านขวา คือ ผลลัพธ์หลังจากการดูแลผ่านไป 1 สัปดาห์

Green Algae booming pollution treatment after 1 week

การปรับปรุงการระบายน้ำทิ้งที่เป็นมลพิษ

Polluted STP effluent discharge improvement

การบำบัดน้ำมันปาล์มจากน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม

Palm Oil Mill Effluent Discharge

  1. บ่อ EQ (Mixing Pond)
  2. บ่อ Anaerobic (Anaerobic Pond)
  3. บ่อ Aerobic (Aerobic Pond)

POME

จากรูป ความหนาแน่น สี กากตะกอนดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญหลังได้รับการบำบัด

As per photos, the Density, Color, Sludge have improved significantly after treatment.

จุลินทรีย์ที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่เร่งกระบวนการย่อยสลายของเสียในระยะเวลาสั้น ๆ

A proprietary Super-catalytic microbes that expedite the waste decomposition cycle in very short period of time

Presentation13.jpg

Contact Us for more details