วิธีการของเรา (Solutions)

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการของเรา

For more details on our solutions:-

วิธีการแก้ไขเชิงพาณิชย์ 4 ประเภทหลัก (Commercial Solution @ 4 Major sections):

  1. การจัดการขยะมูลฝอย (Landfill Management)
  2. การบำบัดน้ำเสีย (Waste Water Treatment)
  3. การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (Aquaculture Supplement)
  4. การฟื้นฟูที่ดิน (Land Remediation)

Sentinel Profile 2018 Internet Version.jpg